โปรแกรมเมอร์(.NET Programmer)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พัฒนาโปรแกรม Web Application ด้วย Microsoft Visual Studio .NET (ASP.NET)
- ทำการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และทำการพัฒนาระบบ (ทำงานเป็นทีม)
- ทำการทดสอบระบบเบื้องต้นทั้งในส่วนของ Software หลังจากที่ทีมพัฒนาระบบ ทำการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว
- ร่วมวิเคราะห์ และจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบ หรือในส่วนของ Change Requirement

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้าน Programming skills ในส่วนของ ASP.NET (VB,C#), Ajax, JavaScript, jQuery, CSS
- มีความรู้และความเข้าใจใน Relational Database และมีความชำนาญในการใช้ SQL Command
- มีทักษะการสื่อสาร ทักษะเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาที่ดี และมีใจรักเรื่องการบริการ
- มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- ขยัน และมั่งมั่นในการทำงาน
- ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

Copyright © 2006 - TERBIK All Rights Reserved